تماس و پشتیبانی


نمایشگاه مجازی رینوتکس متعلق به سازمان عامل استقرار و توسعه منطقه ویژه علم و فناوری ربع رشیدی می باشد.

اجرا و میزبانی نمایشگاه مجازی رینوتکس توسط شرکت نما نوین بر خط ایپک (ایپک اکسپو) انجام شده است.